Pakalpojumu izmantošanas noteikumi

1.     Sūtījuma, bagāžas, kravas  pieteikšana.

      1.1.  Sūtījuma pieteikšanu veic sūtījuma saņēmējs vai sūtītājs. Pieteikumu var veikt mājas lapā rezervācijas sadaļā, pa tālruni, vai sociālos tīklos, kā arī e-pastā.

      1.2.  Ja sūtījumu piesaka pa tālruni vai sociālos tīklos, tad jānorāda:

            1.2.1.  Nosūtītāja vārds, uzvārds,

            1.2.2.  Nosūtītāja pilna adrese,

            1.2.3.  Nosūtītāja telefona numurs,

            1.2.4.  Kravas svars un parametri.

      1.3.  Ja sūtījuma rezervāciju veic mājas lapā, jāaizpilda rezervācijas veidlapa un visa nepieciešamā informācija.

1.4.  Kravas, kas pieteiktas sūtīšanai uz Latviju reisa laikā var tikt nepaņemtas, jo kurjers rīkojas pēc maršruta.

 

2.     Sūtījuma, bagāžas, kravas iepakošana.

2.1.  Sūtījuma, kravas vai bagāžas iepakojumam jābūt tādam, lai transportēšanas laikā to nebūtu iespēja sabojāt.

2.2.  Sūtījuma saturam ir jābūt iepakotam atbilstoša izmēra iepakojumā, transportēšanas laikā tas nedrīkst brīvi pārvietoties iepakojumā. Kā arī jāņem vērā iepakojuma veids atbilstoši sūtījuma svaram.

2.3.  Ja sūtījums nav atbilstoši iepakots, Nosūtītājs uzņemas atbildību par pakas satura bojājumiem.

2.4.  Ieteicamais iepakojuma veids bagāžas, sīkpaku un kravu sūtījumiem ir kartona kaste, ceļojumu koferis, izturīga auduma soma vai citi cieta un izturīga materiāla iepakojumi, kas pasargās sūtījumu no bojājumiem, kas var rasties transportēšanas laikā.

2.5.  Iepakojumā nav vēlams ievietot priekšmetus, kuru kopējais svars pārsniedz svaru, ko ir paredzējis ražotājs un var izturēt pats iepakojums.

 

3.     Kravas, kurjerpasta sūtījumu vai personīgās bagāžas sūtījuma piegāde/pieņemšana Lielbritānijā.

3.1.  Kravas vai bagāžas sūtījumu pieņemšana/nodošana Anglijas un Latvijas teritorijā notiek vienlaicīgi.

3.2.  Ja pirms ierašanās saņēmēja vai nosūtītāja adresē pieteikumā norādītais telefona numurs ir ārpus uztveršanas zonas, nav sasniedzams, ir ieslēgts automātiskais atbildētājs, ilgstoši neatbild vai ir aizņemts – kurjeram ir tiesības uz pieteikumā norādīto nosūtītāja vai saņēmēja adresi nebraukt.

3.3.  Ja sūtījumu nav iespējams piegādāt saņēmējam iepriekšējā punktā minētajos gadījumos, sūtījums tiek transportēts uz Anglijas pārstāvniecību vai arī atgriezta nosūtītājam. Atkārtota piegāde saņēmēja adresē ir maksas pakalpojums par ko saņēmējs un kurjers vienojas atsevišķi.

3.4.  Sūtījumus Anglijas teritorijā var tikt piegādātas vai pieņemtas saņēmēja vai nosūtītāja adresēs dienas laikā, vakarā vai naktī atkarībā no tā, cik noslogots kurjers ir attiecīgajā reisā.

3.5.  Kurjeram ir tiesības, vienojoties ar nosūtītāju vai saņēmēju, piesaistīt sūtījuma piegādei vai paņemšanai Anglijs teritorijā, citus uzticamus un drošus, kurjerpasta kurjerus.

3.6.  Sūtījums tiek piegādāts līdz pieteikumā norādītajai saņēmēja adresei un paņemta no pieteikumā norādītās nosūtītāja adreses. Sūtījuma paņemšana no nosūtītāja dzīvesvietas  vai piegāde uz saņēmēja dzīvesvietu, ja ir nepieciešama palīdzība sūtījuma uznešanai līdz dzīvoklim, tas ir papildus maksas pakalpojums, kas ir jāpiesaka un jāapmaksā atsevišķi, iepriekš vienojoties ar kurjeru.

3.7.  Nosūtītājs, nododot kravu kurjeram, un ssaņēmējs, saņemot kravu no kurjera, nedrīkst nepamatoti aizkavēt kurjeru.

 

4.     Kravas, kurjerpasta sūtījuma vai personīgās bagāžas sūtījuma piegāde/pieņemšana Latvijā.

4.1.  Sūtījumu izsniegšana/pieņemšana kurjera birojā notiek iepriekš saskaņojot dienu un laiku, telefoniski (SMS) ar saņēmēju/nosūtītāju.

Sūtījumu piegāde/pieņemšana pieteikumā norādītajā saņēmēja adresē Rīgā vai pārējā Latvijas teritorijā tiek piegādāti/pieņemti iepriekš noteiktā dienā un laikā, telefoniski (SMS) informējot saņēmēju/nosūtītāju par plānoto piegādes dienu.

4.2.  Sūtījumu piegādi/pieņemšanu Latvijas teritorijā kurjers līdz pieteikumā norādītajai saņēmēja adresei iepriekš vienojoties par sūtījuma piegādes/nodošanas dienu un laiku telefoniski (SMS).

 

5.     Samaksa par pakalpojumu.

5.1.  Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta par kopējo kravas, sūtījuma vai bagāžas apjomu un svaru.

5.2.  Apmaksu par pakalpojumu nosūtītājam/saņēmējam ir iespējams veikt skaidrā naudā sūtījumu nododot vai saņemot vai arī ar bankas pārskaitījumu (rēķins ar rekvizītiem) pirms sūtījuma piegādes.

5.3.  Sūtījums saņēmējam tiek piegādāts tikai pēc pakalpojuma apmaksas pilnā apmērā. Ja nosūtītājs vai saņēmējs pakalpojumu nav apmaksājis, tad sūtījums tiek aizturēts līdz brīdim, kad tiek saņemta 100% apmaksa par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar cenrādi.

5.4.  Gadījumos, ja nosūtītājs vai saņēmējs jebkādu iemeslu dēļ nav norēķinājies par sniegtajiem pakalpojumiem un sūtījums netiek izņemts no kurjera biroja 30 kalendāro dienu laikā no rēķinā norādītā apmaksas termiņa, kurjeram ir tiesības atsavināt sūtījuma saturu, nodot to realizācijai, iznīcināšanai vai kā citādi rīkoties, lai novērstu turpmāku zaudējumu rašanos kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas sūtījuma uzglabāšanas rezultātā.

 

6.     Nosūtītāja atbildība.

6.1.  Nosūtītājs ir materiāli atbildīgs par zaudējumiem un kaitējumiem, kas radušies pārsūtot tādus šā nosūtītāja nodotos Kravas un bagāžas sūtījumus, kuri satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vai kuriem izmantots sūtījumam vai tajā ietilpstošajiem priekšmetiem neatbilstošs iepakojums. (skat. Latvijas republikas Pasta likuma 48.pantu)

6.2.  Nosūtītājs ir materiāli atbildīgs par šādiem zaudējumiem un kaitējumiem:

6.2.1.     par tiešiem zaudējumiem, kas ir nodarīti citu Kurjera klientu sūtījumiem;

6.2.2.     par zaudējumiem, kas nodarīti Kurjera īpašumam;

6.2.3.     par kaitējumu, kas ir nodarīts Kurjera darbiniekiem.

 

7.     Kurjera atbildība.

7.1.  Kurjeram ir pienākums izmaksāt kompensāciju par nelaimes gadījuma, auto avārijas, dabas katastrofas vai trešās personas ļaunpātīga nodarījuma rezultātā. Sūtījumu kompensācija ir 50,00 EUR, ja klients nav veicis pakalpojuma apmaksu. Ja klients ir veicis pakalpojuma apmsksu, tad sūtījumu kompensācija ir  50,00 EUR + summa, ko klients ir veicis par pakalpojumu apmaksu Nosūtītājs ir atbildīgs par Kravas vai bagāžas sūtījuma vērtības apdrošināšanu, ja tā pārsniedz šajā punktā noteikto kompensācijas limitu.

7.2.  Kurjers, pārvadājot kravas, ir atbildīgs ar kravas vienības esamību, bet neatbild par kravas vai bagāžas sūtījuma saturu, viengabalainību un tehnisko stāvokli, izņemot gadījumus, kad starp nosūtītāju un kurjeru ir noslēgts īpašs pārvadājuma līgums, kurā precīzi ir norādīts kravas vai bagāžas sūtījuma saturā esošo priekšmetu vai lietu uzskaitījums un vērtība, kā arī pielikumā pievienoti vērtību apliecinoši dokumenti.

7.3.  Kurjers neuzņemas atbildību par nenozīmīgiem vai virspusējiem kravas, iepakojuma bojājumiem, kas radušies transportēšanas, pārkraušanas un amortizācijas rezultātā.

7.4.  Kurjers neatbild par tādu sūtījumu satura bojājumu vai iztrūkumu, kuri kurjeram ir nodoti slēgtā veidā un kurus izsniedzot saņēmējam, sūtījuma ārējais iepakojums ir neskarts un piegādes brīdī saņēmējs nav ierakstījis piezīmi par bojājumiem uz pakas un nav sastādījis atsevišķu dokumentu kurjera klātbūtnē. Kurjers ir atbrīvots no atbildības visos Latvijas republikas Pasta likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos.

 

8.     Kravas, sūtījuma satura ierobežojumi.

8.1.  Kravas, sūtījuma saturā aizliegts ievietot:

·       naudu, dārglietas, vai citas vērtīgas mantas (jāvienojas ar kurjeru atsevišči)

·       narkotiskās un psihotropās vielas;

·       jebkāda veida medikamentus (tabletes, ampulas, pulverus u.c.);

·       priekšmetus vai vielas, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta;

·       cigaretes, tabaku, cigarillas, cigārus un citus tabakas izstrādājumus jebkādā daudzumā;

·       alkoholiskos dzērienus, tai skaitā alu;

·       priekšmetus vai vielas, kuru izvešana no Latvijas Republikas vai apgrozība Latvijas Republikā ir aizliegta;

·       sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas, ātrbojīgas bioloģiskas un infekciozas vielas;

·       šaujamieročus, munīciju, aukstos ieročus vai to butaforijas un atdarinājumus;

·       ātri bojājošos pārtikas produktus un citus priekšmetus, lietas un vielas, kuri ir aizliegti saskaņā ar Pasta likuma 24.panta prasībām un kuru transportēšanai ir paredzēti īpaši apstākļi, temperatūras režīms, formalitātes un dokumentācija.

 

9.     Tiesības veikt kravas, sūtījuma pārbaudi.

9.1.  Nododot sūtījumu kurjera rīcībā sūtītājs piekrītat tam, ka kurjers vai arī jebkura cita Eiropas savienības valsts iestāde, ieskaitot muitu un citas drošības iestādes var veikt kravas, sūtījuma satura pārbaudi arī bez nosūtītāja vai saņēmēja klātbūtnes visā kravas, bagāžas pārvadāšanas laikā, saskaņā ar Pasta likuma 14. un 26. Panta nosacījumiem.

9.2.  Kravas, sūtījuma satura pārbaude tiek veikta izlases kārtībā, kā arī gadījumos, kad ir aizdomas par to, ka sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, saskaņā ar Pasta likuma 24.punktā minēto aizliegto priekšmetu un vielu sarakstu. Sūtījuma satura pārbaude notiek saskaņā ar  MK noteikumiem Nr.493 "Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem".

 

10.  Citi noteikumi.

10.1. Sūtītājam vai saņēmējam ir tiesības pieteikt prasību par kravas, sūtījuma vienības nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu kā arī kravai nodarītajiem bojājumiem ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc kravas saņemšanas, bet ne vēlāk kā ir noteikts Latvijas Pasta likuma 53.pantā. Iesniegums ar prasījumu iesniedzams Kurjeram Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Ja prasības iesniegšanas termiņš netiek ievērtos, Kurjers tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.

10.2.  Visi strīdi un pretenzijas ir risināmi pārrunu ceļā mutiski vai rakstveidā. Ja sarunu ceļā vienošanās 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nav panākta, tad strīds ir izskatāms Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, ceļot prasību tiesā.

© 2020 Parvadatajs.lv -